חוק נגישות השירות

לפי חוק נגישות השירות, כל ארגון המעסיק מעל 25 עובדים שתפקידם לספק שירותם, חייב להעביר לעובדיו יום חשיפה חווייתי בנושא נגישות השירות.
ימי החשיפה ב”נגיש להכיר” מהווים יום הכשרה בנושא נגישות השירות, המחוייבים על פי חוק זה.

 

וזו לשון החוק:

89. דרכי הכשרת העובדים

(א)      העסיק חייב יותר מ-25 עובדים או נושאי משרה שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, ידריך את העובדים, את הממונים הישירים עליהם ואת נושאי המשרה ויכשירם כאמור בתקנה 88 בכל אלה ולפי העניין:

(1)      בהתנסות חווייתית, אשר תועבר לכל עובד שתפקידו לספק את השירות ישירות לציבור, ואולם החייב יהיה פטור מהכשרה באמצעות התנסות חווייתית של עובדים זמניים אשר תקופת עבודתם הכוללת אינה עולה על 7 חודשים; חייב סיפק שירות ציבורי ערב יום התחילה יבצע את הוראות פסקה זו לא יאוחר מתום שלוש שנים מיום התחילה;

(2)      בדפוס או באמצעים דיגיטליים (כגון סרטוני הדרכה או לומדות) אחת לשנה לפחות; תחילתה של פסקה זו שנה מיום התחילה;

(3)      בהדרכה פרטנית לעובד האחראי על הפעלת אמצעי העזר או שירות העזר שיש לספק לפי תקנות אלה, בדבר דרכי הפעלתם, והכל לפי העניין; הדרכה פרטנית ראשונה לפי פסקה זו בהפעלת אמצעי עזר תיערך בסמוך לאחר המועד להתקנת אמצעי העזר לפי התקנות; הדרכה ראשונה בשירותי עזר תיערך לא יאוחר מ-6 חודשים מיום התחילה; ואולם נדרשה התקנת אמצעי עזר במועד מאוחר יותר, יבוצעו ההדרכה וההכשרה כאמור בסמוך למועד התקנת האמצעים על ידי החייב;

(4)      על אף האמור בפסקאות (1) עד (3), עובד חדש הנותן שירות ישירות לציבור או נושא משרה חדש על פי דין שתפקידו לספק שירות במישרין לציבור, למעט עובד המספק שירות באופן חד-פעמי כאמור בתקנת משנה (ו), יודרך ויוכשר כאמור עם כניסתו לעבודה, ולא יאוחר מ-3 חודשים מיום תחילת העבודה, באחת או יותר מהדרכים כאמור בפסקאות (1) עד (3), לפי העניין ויקבל הדרכה והכשרה באמצעים האחרים לא יאוחר משנה מיום תחילת העבודה; ואולם עובד חדש או נושא משרה חדש שהודרך והוכשר לפני כניסתו לתפקיד באחת או יותר מן הדרכים האמורות בפסקאות (1) עד (3) וההכשרה דומה להכשרה הנדרשת לתפקידו החדש יהיה פטור מהדרכה או מהכשרה נוספת בדרך שבה הוכשר אך לא יהיה פטור מהדרכה או הכשרה בדרכים האחרות, לפי העניין.

(ב)      חייב המעסיק יותר מ-25 עובדים יכין תכנית הדרכה תוך הסתייעות בהנחיות הנציבות שפורסמו לפי סעיף 19מו לחוק (להלן – הנחיות הנציבות), העוסקות בנושאים שיש להדריך בהם את העובדים בסוגי השירותים הציבוריים השונים; התכנית תותאם על ידי החייב לשירות שמבוצעת בו ההדרכה ותאושר בידי מורשה לנגישות השירות; לא פרסמה הנציבות הנחיות בנושא מסוים או לגבי סוג שירות שמספק החייב – יכין החייב תכנית הדרכה לעניין זה על פי החיקוקים הנוגעים לעניין.

(ג)       חייב בביצוע התאמות נגישות המעסיק פחות מ-25 עובדים שתפקידם לספק את השירות במישרין לציבור, ידריך את העובדים באחת מדרכים אלה, לפי העניין ורשאי הוא לשם כך להסתייע בהנחיות הנציבות, העוסקות בנושאים שיש להדריך בהם את העובדים בסוגי השירותים הציבוריים השונים:

(1)      בהדרכה פרונטלית, לרבות הדרכה בהפעלת אמצעי עזר או בהספקת שירותי עזר שהוא חייב לפי תקנות אלה לספק לאדם עם מוגבלות;

(2)      בדפוס או באמצעים דיגיטליים.

(ד)      חייב בהכשרת עובדים כאמור בתקנת משנה (ג) יבצע את ההכשרה וההדרכה לעובדים בתוך שנה מיום התחילה; עובדים שהחלו את עבודתם לאחר המועד האמור יוכשרו מיד עם תחילת עבודתם.

(ה)      נותן שירות שהוא רשת שמועסקים בה 25 עובדים לפחות שמתפקידם לספק שירות במישרין לציבור, יכשיר וידריך כאמור בתקנת משנה (א) את כל העובדים כאמור בסניפי הרשת.

(ו)       על אף האמור בתקנות משנה (א) עד (ה), החייב יהיה פטור מהכשרה והדרכה כאמור של עובדים המספקים שירות באופן חד-פעמי, רק במשך שעות אחדות ביום אחד בלבד, ובלבד שבעת מתן השירות נוכח במקום עוד עובד אחד לפחות אשר עבר הכשרה והדרכה כאמור, והמספק שירות דומה.

(ז)       החייב בהכשרה והדרכה של עובדים כאמור בתקנה זו יערוך רישום של העובדים אשר הודרכו והוכשרו, והמועד שבו עברו את ההדרכה או ההכשרה.

לפרטים נוספים ולקבלת מידע על הכשרות בנושא נגישות השירות:

*

*

*
*

*

*= שדה חובה

נהנתם? הפיצו הלאה...
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn